musician left musician right
background

Nosacījumi tirdzniecības vietu iekārtošanai un darbībai Dzegužkalnā

TRADICIONĀLIE JĀŅI DZEGUŽKALNĀ
Nosacījumi tirdzniecības vietu iekārtošanai un darbībai
 
23.06.2019. plkst. 20.00 – 24.06.2019. plkst. 04.30
Dzegužkalna parkā

 I. Vispārīgie noteikumi

1.        TRADICIONĀLIE JĀŅI DZEGUŽKALNĀ ir tradicionāls Rīgas pilsētas svētku pasākums, kura ietvaros tiek organizēta kultūras programma un tirdzniecība ar dzērieniem. ēdieniem un Jāņu zālēm/vainagiem (turpmāk – Pasākums).
2.        Tirdzniecības organizators ir „Austras biedrība”  (turpmāk – Organizators) saskaņā ar noslēgto Līgumu starp Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un biedrību „Austras biedrība”.
3.        Tirdzniecības pretendents ir juridiska persona, vai fiziska persona, kura atbilstoši normatīvo aktu prasībām reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, kas ir iesniegusi pieteikumu tirdzniecībai Pasākumā (turpmāk – Pretendents).
4.        Tirdzniecības dalībnieks ir juridiska persona, vai fiziska persona, kura atbilstoši normatīvo aktu prasībām reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, kuru Organizators ir apstiprinājis dalībai Pasākumā (turpmāk – Dalībnieks).
5.        Piesakoties dalībai Pasākumā, un iesūtot aizpildītu tirdzniecības pieteikumu, ikviens Pretendents apliecina, ka ir pilnībā iepazinies un piekrīt visiem šo noteikumu nosacījumiem, kā arī apliecina, ka piekrīt visu savu iesniegto datu apstrādei un nodošanu trešajām personām (Rīgas domes, Valsts ieņēmumu dienesta, pašvaldības policijas datu apstrādes speciālistiem), kas nepieciešams dalības nodrošināšanai un tirdzniecības norisei Pasākumā. Pretendentiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir neprecīzi.
6.        Tirdzniecības vietas tiks izvietotas Rīgā, Dzegužkalna parkā saskaņā ar tirdzniecības vietu izvietojuma plānu (1. pielikums).
7.        Tirdzniecības vieta šo noteikumu izpratnē ir:
7.1.  sabiedriskās ēdināšanas un dzērienu tirdzniecības vieta (3 x6 m telts vieta un 3x 6 m galdu un solu zona) (1.,2.,3. vietas izvietojuma plānā (1. pielikums));
7.2.  Sidra, alus un auksto uzkodu tirdzniecības vieta (3 x 6m telts vieta) (4.,5.,6. vietas izvietojuma plānā (1. pielikums));
7.3.  Latvijas mājražotāja vīna, sidra, alus tirdzniecības vieta (3 x 3m telts vieta) (4.,5.,6. vietas izvietojuma plānā (1. pielikums));
7.4.  Jāņu zāļu un vainagu tirdzniecības vieta (3 x 3m telts vieta) (7,8. vietas izvietojuma plānā (1. pielikums)).
8.        Pasākumā ir paredzētas 3 (trīs) sabiedriskās ēdināšanas un dzērienu tirdzniecības vietas, 3 (trīs) dzērienu un auksto uzkodu tirdzniecības vietas, no kurām 1 (viena) Latvijas mājražotāja vīna, sidra, alus tirdzniecības vieta un 2 (divas) Jāņu zāļu un vainagu tirdzniecības vietas.

II. Pretendentu pieteikšanās un vērtēšanas kārtība

9.        Pieteikties dalībai pasākumā var tikai elektroniski no 2019. gada 11. jūnija plkst.10.00 līdz 2019. gada 17. jūnija plkst. 12.00, nosūtot to uz e-pasta adresi sniedz@inbox.lv.
10.   Pirms vai pēc noteiktā termiņa un/vai uz citu e-pasta adresi iesūtīti Pretendentu pieteikumi netiks reģistrēti un izskatīti.
11.   Apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu tiks nosūtīts uz to e-pasta adresi, no kuras Pretendents iesūtījis pieteikuma veidlapu.
12.   Viens Pretendents var pieteikties tikai uz 1 (vienu) tirdzniecības vietu
13.   Pretendentam jāiesūta:
13.1.  tirdzniecības pieteikums brīvā formā, kurā jāuzrāda tirdzniecības dalībnieka rekvizīti un tirdzniecības atļaujas;
13.2.  paredzētā tirdzniecības sortimenta saraksts (PDF vai Word formātā) ar cenām;
13.3.  dati apliecinājumam, par kases aparāta vai VID reģistrētu kvīšu lietošanu: kvīšu grāmatiņas sērijas numuri (saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”);
13.4.  tirdzniecības vietas iekārtojuma apraksts – tehniskā aprīkojuma precīzs uzskaitījums ar parametriem (t.sk. nepieciešamo elektriskās jaudas pieslēgumu), vizuālā noformējuma apraksts, darbinieku tērpu apraksts un vizualizācija (tirdzniecības vietas noformējuma fotogrāfijas (PDF, JPG formātā)).
14.   Pretendentu pieteikumi, kas nebūs iesūtīti un/vai noformēti atbilstoši 13.punkta prasībām tiks reģistrēti, bet netiks izskatīti dalībai Pasākumā.
15.   Organizators nesazinās ar Pretendentu, lai norādītu nepilnības pieteikuma veidlapas aizpildījumā vai dokumentu komplektācijā, ja tādas tiek konstatētas, saņemot Pretendenta pieteikumu.
16.   Organizatoram ir tiesības:
16.1.  lai nodrošinātu vizuāli un saturiski kvalitatīvu, tehniskajām prasībām atbilstošu pasākuma kopainu, izveidot komisiju vismaz 3 cilvēku sastāvā, kura izvērtē Pretendentu tirdzniecības pieteikumus;
16.2.  lai nodrošinātu sabalansētu, proporcionālu izstrādājumu un preču grupu piedāvājumu Pasākumā, komisija ir tiesīga:
16.2.1.     pirms darba uzsākšanas, saskaņā ar reālo saņemto pieteikumu apjomu attiecībā pret Pasākumā tehniski iespējamo un apstiprināto tirdzniecības vietu skaitu, pēc saviem ieskatiem noteikt, ierobežot un/vai palielināt jebkuras produktu/izstrādājumu kategorijas vietu skaitu attiecībā pret citām produktu/izstrādājumu kategorijām;
16.2.2.     pieņemt vērtēšanai tikai tos pieteikumus, kas pilnībā un precīzi ir aizpildīti atbilstoši prasībām, pamatojoties uz noteikumu 17. punktu;
16.2.3.     vērtēt norādītās produkcijas atbilstību šādām pamatprasībām:
16.2.3.1.  sortimenta atbilstību latviskiem līgo svētkiem (visa produkcija paredzēta patēriņam uz vietas), pieļaujamais sortiments:
Tradicionālās Līgo svētku siltās un aukstās uzkodas
Tradicionālie Līgo svētku siltie un aukstie ēdieni
Līgo svētku bezalkoholiskie dzērieni
Veselīgas uzkodas Saldās uzkodas, našķi
Sāļās uzkodas
Siltās uzkodas
Konditoreja
Veselīgi dzērieni
Atspirdzinoši dzērieni
Karsti dzērieni
Veselīgi siltie ēdieni
Alus
Sidrs
Mājražots vīns, sidrs, alus un sulas
Jāņu zāles, Līgo pušķi, vainagi.;
16.2.4.     vizuālo noformējumu un Pretendenta uzticamību, ņemot vērā sadarbību iepriekšējos Organizatora rīkotajos Pasākumos u.c;
16.2.5.      izvērtējot katra Pretendenta pieteikumā norādītās produkcijas sortimentu, vērtēt to, ņemot vērā datubāzē saglabāto informāciju un/vai Pretendenta kopā ar pieteikumu iesūtītos uzskates materiālus, neprasot Pretendentam papildu informāciju;
16.2.6.     apstiprināt dalībai Pasākumā tos Pretendentus, kuru piedāvājums, saskaņā ar komisijas novērtējumu, atbilst visām šo noteikumu prasībām;
16.2.7.     neapstiprināt dalību Pasākumā tiem Pretendentiem, kuru produkcijas saturs un/vai kvalitāte komisijas ieskatā un novērtējuma rezultātā atzīta par Pasākumam neatbilstošu. Atteikuma gadījumā komisijas lēmums netiek pārskatīts.
17. Organizatora nolēmumi attiecībā uz tirdzniecības Dalībnieku atlasi un tirdzniecības vietu izkārtojumu ir galīgi un nav apstrīdami. Organizatoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvietot un līdz Pasākuma sākumam mainīt Dalībnieku izkārtojumu tirdzniecībai paredzētajās vietās.
18.   Nodrošinot tirdzniecības Dalībniekam tirdzniecības vietu Pasākuma teritorijā Organizators to ierāda pēc saviem ieskatiem, saskaņā ar konceptuāliem un tehniskiem nosacījumiem.
19.    Apstiprinājums vai atteikums dalībai Pasākumā katram Pretendentam tiks nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi (Pretendentam pieteikumā jānorāda eksistējoša, aktīva e- pasta adrese) līdz 2019. gada 14. jūnija plkst. 17.00.

III. Dalības maksa un norēķinu kārtība

20.   Dalībnieks, atkarībā no produkcijas veida un tirdzniecības vietas, veic nomas maksas maksājumu:
24.1 par vienu sabiedriskās ēdināšanas tirdzniecības vietu – 300.00 EUR;
24.2 par alus, bezalkoholisko dzērienu un auksto uzkodu tirdzniecības vietu – 300.00 EUR;
24.3 par Latvijas mājražotāja vīna, sidra, alus tirdzniecības vietu – 150,00 EUR;
24.4 par Jāņu zāļu un vainagu tirdzniecības vitu – 20,00 EUR.
21.    Visi Pretendenti, kuri saņēmuši apstiprinājumu dalībai Pasākumā, nomas maksas maksājumu veic izmantojot bankas starpniecību, saskaņā ar Organizatora izrakstīto rēķinu, iemaksājot nomas maksas maksājumu rēķinā norādītajā kontā. Nomas maksai ir jābūt ieskaitītai Organizatora norādītajā kontā līdz 2019. gada 18. jūnijam, pretējā gadījumā apstiprinājums dalībai Pasākumā tiek anulēts, par to rakstiski paziņojot Dalībniekam.

IV. Tirdzniecības organizēšana

22.   Tirdzniecības vietu iekārtošana, tirdzniecība un demontāža:

datums
no
līdz
iekārtošana
2019. gada 23. jūnijs
plkst.12.00
plkst.18.00
demontāža
2019. gada 24. jūnijs
plkst.04.30
plkst.09.00
tirdzniecība
2019.gada 23., 24. jūnijs
plkst.20.00
plkst.04.30

Tirdzniecības laikā aizliegta papildu produkcijas piegāde izmantojot autotransportu.
23.    Iebraukšana 2019. gada 23. jūnijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00 Pasākuma norises vietā – Dzegužkalna parkā, no Dzegužu ielas kur atradīsies Organizatora pārstāvji, kuri norādīs konkrēto tirdzniecības vietu un izsniegs automašīnu caurlaides.
24.    Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas, autotransportam nekavējoties, vai ne vēlāk, kā līdz 2019. gada 23. jūnija plkst. 18.00 ir jāizbrauc Dzegužkalna parka teritorijas.
25.    Tirdzniecības vietām jābūt iekārtotām līdz 2019. gada 23. jūnija plkst. 18.00.

V. Dalībnieku pienākumi un atbildība

26.    Dalībnieka reģistrācijas apliecības, tirdzniecības atļaujas, alkoholisko dzērienu tirdzniecības licences tirgošanai izlejamā veidā kopijai (nepieciešama tikai Tirdzniecības dalībniekiem, kas tirgos alkoholiskos dzērienus) tirdzniecības laikā ir jābūt piestiprinātām redzamā vietā;
26.1. ja pārbaudes laikā tirdzniecības vietā nav sastopama atbildīgā persona, tirgotais produkcijas veids un/vai saturs atšķiras no pieteikumā reģistrētā un/vai Dalībnieks ir patvaļīgi mainījis ierādīto tirdzniecības vietu un/vai patvaļīgi izvieto preci ārpus ierādītās tirdzniecības vietas, Organizatoram ir tiesības pieprasīt novērst pārkāpumu;
26.2. ja pārkāpums netiek novērsts, vai tiek izdarīts atkārtoti, Organizatoram ir tiesības vienpusēji sastādīt pārkāpuma konstatācijas aktu, pārtraukt Dalībnieka dalību Pasākumā pirms tā beigām un nākamajos rīkotajos pasākumos atteikt dalību šim Dalībniekam.
27.    Katram Dalībniekam jānodrošina vienkrāsaina gaiša telts bez uzrakstiem, galdi un soli apmeklētāju ērtībām skaitu un izmērus saskaņojot ar Organizatoru, un sava tirdzniecības vieta ir jānoformē atbilstoši Līgo dienas svinībām – ar zaļumiem, meijām u.c., galdus apmeklētāju pusē nosedzot līdz zemei.
28.    Tirdzniecības vietā jāievēro mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti, kā arī atsevišķu preču aprites, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas īpašā kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos. Katrs Dalībnieks pats ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību izpildi. Organizators neatbild par šo prasību ievērošanu no Dalībnieka puses.
29.    Dalībniekam pēc administrējošo un kontrolējošo dienestu pieprasījuma ir jāuzrāda visas nepieciešamās tirdzniecības atļaujas.
30.    Dalībniekam jānodrošina cenu zīmes visām precēm.
31.    Tirdzniecības vietā katrs Dalībnieks pats ir atbildīgs par sanitāro un higiēnas prasību, ugunsdrošības noteikumu un darba drošības noteikumu ievērošanu.
32.    Tirdzniecību beidzot, Dalībnieks tirdzniecības vietu atstāj tīru, atkritumus ņemot līdzi. Pasākuma norises vietā izvietotie atkritumu konteineri ir domāti Pasākuma apmeklētājiem.
33.    Par savas realizējamās produkcijas tirgošanas saskaņošanu ar Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā rajona pārvaldi ir atbildīgs pats Dalībnieks saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, EK Regulu Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu.
34.    Dalībnieks nav tiesīgs izvietot reklāmu un izplatīt reklāmas materiālus bez saskaņošanas ar Organizatoru.
35.    Dalībnieks nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu pirms Pasākuma beigām.
36.    Dalībniekam, kurš izmanto tirdzniecības vietu Pasākumā, jāievēro šie noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti.

VI. Organizatora pienākumi un atbildība

37.    Dalībniekiem elektrības pieslēgumu nodrošina Organizators (3F, 380V, jauda 2-5kw).
38.    Organizators nodrošina Dalībniekam transporta caurlaides preču un/vai tirdzniecības iekārtu piegādei Pasākuma iekārtošanas un demontāžas laikā.
39.    Organizators nodrošina Pasākuma kultūras programmu un Pasākuma servisus t.sk. sabiedrisko kārtību Pasākuma laikā, sanitārtehniskos mezglus, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes dežūru, apsardzi u.tml.
40.    Ja pieteikums dalībai Pasākumā tiek atsaukts no Dalībnieka puses bez attaisnojoša iemesla vai Dalībnieks neierodas uz Pasākumu par to iepriekš nebrīdinot Organizatoru, tad Organizatoram ir tiesības izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem, kā arī Organizators neatmaksā Dalībniekam iemaksāto dalības maksu.
41.    Organizatora kontaktpersona darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00: Signe Sniedze, tālr. 29802995, e-pasta adrese: sniedz@inbox.lv. Nosacījumi tirdzniecības vietu iekārtošanai un darbībai publicēti Organizatora mājas lapā – www.austras biedrība.lv

Valdes priekšsēdētāja: Signe Sniedze

Iepriekšējais
Nākamais raksts